Menu Sluiten

25 North verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement leggen wij uit hoe 25 North omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan kun je contact met ons opnemen via info@25North.nl.

Definities

Hieronder vind je de definitie van de belangrijkste termen die we gebruiken in dit privacy statement.

Persoonsgegevens      Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Voorbeelden zijn je naam en adres, maar ook je ip adres of telefoonnummer.
Verwerken  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Van wie verwerkt 25 North persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van relaties en hun vertegenwoordigers en mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Deze privacy statement gaat specifiek over de verwerking van persoonsgegevens door 25 North.

Welke persoonsgegevens verwerkt 25 North?

25 North verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Hieronder een overzicht.

Soorten gegevens Wat voor een gegevens kunnen dit zijn?
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres.
Locatiegegevens Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt.
Gegevens over en voor overeenkomsten De rechtsvorm, KVK nummer, BTW nummer en bankrekeningnummer van je bedrijf.
e-Mail Vragen en/of opmerkingen voor 25 North.
Gegevens over gebruik van de 25 North website. IP adres, gegevens over het apparaat waarmee je online diensten of onze website gebruikt.
Gegevens die wij met andere partijen delen Gegevens die wij verstrekken aan andere partijen die wij inschakelen om te helpen bij onze dienstverlening. Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij.
Gegevens t.b.v. jouw en onze veiligheid IP-adres, cookies, gebruik van 25 North.

Hoe komt 25 North aan jouw persoonsgegevens?

We ontvangen jouw gegevens omdat je deze zelf aan ons geeft, zoals wanneer je gegevens achterlaat op onze website om contact met je op te nemen. Andere gegevens ontstaan door onze dienstverlening.

Waarom verwerkt 25 North persoonsgegevens?

Hierna staat voor welke doelen we persoonsgegevens verwerken. Ook staat de grondslag voor verwerking hierna vermeld. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

Hieronder vind je een uitgebreide toelichting op de redenen om jouw gegevens te verwerken:

 1. Aangaan van een overeenkomst. 25 North heeft persoonsgegevens van je nodig als je een (nieuwe) dienst van ons wilt gaan gebruiken of als je contact met ons opneemt.
  De wettelijke grondslagen hiervoor zijn een wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens voor deze doelen of omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten. Als je eenmaal klant bent van 25 North, willen we graag onze afspraken nakomen en onze dienstverlening goed uitvoeren. Daarvoor hebben we ook je gegevens nodig, zoals je naam en adresgegevens.
  De wettelijke grondslagen hiervoor zijn dat we jouw gegevens verwerken omdat nodig is om de overeenkomst die we hebben gesloten, uit te voeren. Maar ook het hebben van een wettelijke verplichting. Of het hebben van een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken.
 3. Nakomen van wettelijke verplichtingen. Politie, justitie, belastingdienst en toezichthouders kunnen gegevens bij ons opvragen. 25 North moet dan gegevens over jou doorgeven. De wettelijke grondslag hiervoor is een wettelijke verplichting of omdat wij anders geen uitvoering mogen geven aan een overeenkomst. Of het hebben van een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.
 4. Beschermen van jouw en onze data. Belangrijk onderdeel hiervan is het bestrijden van fraude of cyber-criminaliteit. Voor dit doel kunnen we ook openbare bronnen raadplegen, zoals openbare registers, kranten en het internet. De wettelijke grondslag hiervoor is een wettelijke verplichting of het gerechtvaardigd belang van 25 North of onze klanten en medewerkers.
 5. Ontwikkelen en verbeteren van diensten. We analyseren het gedrag van (potentiële) gebruikers door middel van cookies en vergelijkbare technieken op onze websites.
  De wettelijke grondslag hierbij is het hebben van een gerechtvaardigd belang. We vragen je ook om toestemming om je gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. Geef je geen toestemming voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan jou. Je kunt jouw gegeven toestemming altijd intrekken info@25 North.nl.
 6. Marketing en relatiebeheer. We kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Als je je daarvoor hebt aangemeld, sturen we je een nieuwsbrief. Hiervoor kun je je afmelden. Gaan wij andere manieren van Direct Marketing gebruiken in de toekomst? Dan zullen we je daarover informeren en je de mogelijkheid geven om je voor Direct Marketing of benadering via een specifiek kanaal af te melden. De wettelijke grondslag hierbij is een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart 25 North je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. 25 North hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. 25 North bewaart in de meeste gevallen alle gegevens dertien maanden na het einde van de overeenkomst of jouw relatie met 25 North. Het kan ook voorkomen dat we jouw gegevens korter of langer bewaren, bijvoorbeeld als we een klacht behandelen.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in hoofdstuk 6 kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Verwerkt 25 North ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, biometrische gegevens, etnische gegevens of gegevens over ras. We verwerken deze gegevens niet.

Wie heeft binnen 25 North toegang tot je gegevens?

Binnen 25 North hebben alleen personen toegang tot je persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruikt 25 North persoonsgegevens ook voor andere doelen? 

Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben zijn? Dan vragen we jou om toestemming.

Neemt 25 North automatische besluiten over mij? 

Automatische besluiten zijn beslissingen over jou die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Dit doen we niet.

Geeft 25 North je persoonsgegevens aan anderen door? 

Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. 25 North beoordeelt wel eerst of deze partijen voldoende betrouwbaar zijn. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.  Het gaat bij 25 North om de volgende partijen: WordPress, Amazon Web Services, Moneymonk en Google G-suite. Daarnaast gebruikt 25 North een aantal cookies, die staan beschreven in de Cookie Statement.

Als we jouw gegevens zelf doorgeven naar andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om jouw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken wij derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven wij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Welke rechten heb je bij 25 North? 

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb je bepaalde rechten met betrekking tot deze gegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten kan je een e-mail sturen naar info@25North.nl.

 1. Recht op informatie. 25 North informeert je over de persoonsgegevens die we verwerken en waarom, onder andere via dit privacy statement. Je kunt ook altijd een vraag stellen via info@25North.nl!
 2. Recht op inzage en rectificatie. We kunnen je op verzoek inzage geven in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
 3. Recht op gegevenswissingJe kunt ons vragen persoonsgegevens die 25 North heeft vastgelegd te wissen.
 4. Recht op beperking. Je kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van je verwerken te beperken.
 5. Recht op dataportabiliteitJe hebt het recht ons te vragen om gegevens die je in het kader van een contract met ons of met jouw toestemming aan 25 North hebt verstrekt in een gestructureerde en machine-leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij
 6. Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. Verwerken wij jouw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We stoppen de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten je gemotiveerd weten wat onze beslissing is.
 7. Recht van bezwaar tegen Direct Marketing. Je hebt het recht ons te vragen jouw gegevens niet langer te gebruiken voor Direct Marketing. Het kan zijn dat jouw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als je niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat je niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heb je één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan streven wij ernaar zo’n verzoek binnen één maand te beantwoorden. Dan vertellen we ook of we je verzoek kunnen en willen uitvoeren en onder welke voorwaarden en op welke termijn.

Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door 25 North kun je mailen met info@25North.nl . Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door 25 North dan kun je ook terecht de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je een kwetsbaarheid in een van onze systemen aantreft vragen we dit aan ons te melden. In ons responsible disclosure beleid kunt u vinden hoe dit te doen.

Kan 25 North dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen we je daarop of maken we de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.25North.nl. Eerdere versies kun je opvragen via info@25North.nl.